ภาษาอังกฤษ อ31101
Leisure Time การสนทนาเกี่ยวกับกีฬาและอาหาร
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
สนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับการเล่นกีฬาที่ชอบ
สนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับอาหารที่ชอบ
แบบฝึกหัดทบทวน