ภาษาอังกฤษ อ31101
Food and Drink การพูดเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม ที่รับประทาน ในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์เกี่ยวกับ รายชื่ออาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับ รายชื่ออาหาร
คำศัพท์เกี่ยวกับ รายชื่ออาหาร และเครื่องดื่ม
ฟังบทสนทนา แล้วตอบคำถาม