ภาษาอังกฤษ อ31101
Food and Drink การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม
ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม
ฟังบทสนทนาจากเทป แล้วตอบคำถาม
การสั่งอาหาร