ภาษาอังกฤษ อ31101
Food and Drink การสนทนาเกี่ยวกับ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม
ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม
ฝึกการสนทนา เพื่อสั่งอาหาร
แบบฝึกหัดทบทวน เรื่องการใช้ some, a and an