ภาษาอังกฤษ อ31101
Abilities การพูดเกี่ยวกับการแสดงความสามารถ
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ฟังเทปแล้วตอบคำถามโดยใช้ yes/no question
ฝึกออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียน