ภาษาอังกฤษ อ31101
Abilities การพูดเกี่ยวกับการแสดงความสามารถ
ทบทวนการใช้ can และฝึกออกเสียงคำศัพท์
ทบทวนการใช้ can และฝึกออกเสียงคำศัพท์
การใช้ can ถาม-ตอบเกี่ยวกับ ทักษะทางด้านภาษา
การใช้ can ถาม-ตอบเกี่ยวกับ ทักษะทางด้านร่างกาย
การใช้ can ถาม-ตอบเกี่ยวกับ ทักษะทางด้านศิลปะ และทักษะฝึกปฏิบัติ