ภาษาอังกฤษ อ31101
Abilities การพูดเกี่ยวกับการแสดงความสามารถ
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
คำศัพท์ในบทเรียน
การฝึกแต่งประโยค จากข้อมูลที่กำหนดให้
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามจากเรื่อง