ภาษาอังกฤษ อ31101
Abilities การเขียนเพื่อแสดงความสามารถ และการใช้ can, can’t
ฝึกออกเสียง และการใช้ can, can’t
ฝึกออกเสียง และการใช้ can, can’t
ดูภาพแล้วตอบคำถาม
แบบฝึกหัดทบทวน เรื่องการใช้ can, can’t