ภาษาอังกฤษ อ31101
Day After Day แบบฝึกหัดเขียนสื่อความในชีวิตประจำวัน
แบบฝึกหัด 1 (ข้อ 1-4)
แบบฝึกหัด 1 (ข้อ 1-4)
แบบฝึกหัด 1 (ข้อ 5-10)
แบบฝึกหัด 2-3 (Adverb of time)