ภาษาอังกฤษ อ31101
What happening ? เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น พูดถามตอบเกี่ยวเหตุการณ์ที่กระทำ
นำเข้าสู่บทเรียนฝึกอ่านออกเสียง Verb
นำเข้าสู่บทเรียนฝึกอ่านออกเสียง Verb
การอ่านคำกริยาและการเติม -ing
แบบฝึกหัดจากบทสนทนา