วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 โลกของเรา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบภายในโลก
พื้นผิวโลกและลักษณะของโลก
โครงสร้างภายในโลก