วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 โลกของเรา
ทบทวนโครงสร้างภายในของโลก
ทบทวนโครงสร้างภายในของโลก
ลักษณะของเปลือกโลก วีดีทัศน์รอบรู้ธรณีไทย
การแบ่งแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก