วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 ดิน
การผุพังของดิน การเคลื่อนที่ของดินตามธรรมชาติ
การผุพังของดิน การเคลื่อนที่ของดินตามธรรมชาติ
ประเภทและส่วนประกอบของดิน
การทดลอง เปรียบเทียบชนิดของดิน ความพรุน กลุ่มดินในประเทศไทย
โจทย์กิจกรรม สภาพดินในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์