วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 หินตะกอน
การจำแนกหิน ลักษณะทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของหิน
การจำแนกหิน ลักษณะทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของหิน
หินตะกอน กิจกรรมการสะสมตะกอน
ปฏิบัติการทดลอง การสะสมตะกอน และสรุปผลการทดลอง
สรุปและอภิปราย กระบวนการเกิดหินตะกอน