วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 หินตะกอน
สาระการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของหินและแร่
สาระการเรียนรู้เรื่อง สมบัติของหินและแร่
กิจกรรม ศึกษาหินในท้องถิ่น
ทำการทดลอง และผลการทดลอง ศึกษาหินในท้องถิ่น