วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 หินแปร
ทบทวนหินอัคนี
ทบทวนหินอัคนี
หินแปร และกิจกรรม การแปรสภาพของดินเหนียว และตารางบันทึกผล
ทำการทดลอง การแปรสภาพของดินเหนียว
ผลการทดลอง การแปรสภาพของดินเหนียว