วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 หินแปร
การเกิดหินแปรจากความร้อน และความกดดันตามธรรมชาติ
การเกิดหินแปรจากความร้อน และความกดดันตามธรรมชาติ
กิจกรรม ลักษณะทางกายภาพของหินแปร (วิธีการทดลอง, ตารางบันทึกผล)
ปฏิบัติการทดลอง ลักษณะทางกายภาพของหินแปร
ลักษณะและประโยชน์ของหินแปรชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย