วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 วัฏจักรของหิน และแหล่งแร่ในประเทศไทย
การคำนวณหาความถ่วงจำเพาะของแร่
การคำนวณหาความถ่วงจำเพาะของแร่
กิจกรรมการศึกษา ลักษณะทางกายภาพของแร่
บันทึกผลการทำกิจกรรมการศึกษา ลักษณะทางกายภาพของแร่
ลักษณะทางกายภาพของแร่บางชนิด