วิทยาศาสตร์ ว32101
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 วัฏจักรของหิน และแหล่งแร่ในประเทศไทย
แร่ประกอบหิน
แร่ประกอบหิน
ตัวอย่างแร่ประกอบหิน ได้แก่ แร่การ์เนต แร่ควอตซ์ แร่รัตนชาติ
ประโยชน์และแหล่งแร่โลหะชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แร่ดีบุก แร่พลวง ทังสเตน
ประโยชน์และแหล่งแร่โลหะชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองคำ