ภาษาอังกฤษ อ31101
what's the weather like ? what's the weather like ? การพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ฝึกออกเสียง How many seasons are there in Thailand?
ฝึกออกเสียง How many seasons are there in Thailand?
ฝึกออกเสียง และคำศัพท์
ประโยคบอกสภาพภูมิอากาศ
แบบฝึกหัด