ภาษาอังกฤษ อ31101
what's the weather like ? ถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ
คำศัพท์ที่ควรทราบ
คำศัพท์ที่ควรทราบ
แบบฝึกหัด
กิจกรรมหน้าชั้นเรียน และการออกเสียงคำศัพท์
แบบฝึกหัดถาม - ตอบ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ