ภาษาอังกฤษ อ31101
what's the weather like ? อ่านบทสนทนาเกี่ยวสภาพอากาศ
ฝึกออกเสียง
ฝึกออกเสียง
Talking about the weather
แบบฝึกหัด ถาม - ตอบ เกี่ยวกับภูมิอากาศ
แบบฝึกหัด Listen to the weather reports