ภาษาอังกฤษ อ31101
what's the weather like ? อ่านบทสนทนาแล้วตอบคำถาม
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ
ฟังเทปแล้วตอบคำถาม
แบบฝึกหัดเติมคำ/ตอบคำถาม