ภาษาอังกฤษ อ31101
what's the weather like ? เขียนรายงานพยากรณ์อากาศตามภาพ
Exercise A (1)
Exercise A (1)
Exercise A (2)
Exercise B
Exercise C/D