ภาษาอังกฤษ อ31101
Then and now Then and now : การบรรยายบุคคลและเหตุการณ์ในอดีต
คำศัพท์และฝึกออกเสียงพยัญชนะ
คำศัพท์และฝึกออกเสียงพยัญชนะ
Look & Listen
ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง
ตอบคำถาม Yes / No จากเรื่องที่ฟัง