ภาษาอังกฤษ อ31101
Then and now การใช้ประโยค past Tense (Verb to be)
ทบทวนบทเรียน การใช้ V. to be
ทบทวนบทเรียน การใช้ V. to be
การใช้คำคุณศัพท์ / ฝึกแต่งประโยคโดยการใช้คำคุณศัพท์
การใช้ Past simple tense ในประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
แบบฝึกหัดและการทบทวน