ภาษาอังกฤษ อ31101
Then and now Then and now อ่านบทสนทนาและตอบคำถาม
ทบทวนการใช้ past simple tense ในประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถาม
ทบทวนการใช้ past simple tense ในประโยคบอกเล่า ปฏิเสธและคำถาม
ทบทวนการใช้ past simple tense ที่เกี่ยวกับการใช้ where / คำศัพท์
ฟังบทสนทนา แล้วตอบคำถาม