ภาษาอังกฤษ อ31101
Then and now เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคคลในอดีต-ปัจจุบัน
ทบทวน there was / there were และแบบฝึกหัด A
ทบทวน there was / there were และแบบฝึกหัด A
แบบฝึกหัด B และ C
แบบฝึกหัด D และ E