ภาษาอังกฤษ อ31101
Places and Directions การพูด-เขียนบรรยายทิศทางที่ตั้งของสถานที่
ทบทวนการใช้ preposition และแบบฝึกหัด
ทบทวนการใช้ preposition และแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด (บทสนทนา)
แบบทดสอบคำศัพท์