ภาษาอังกฤษ อ31101
Places and Directions Places and Directions สถานที่และการบอกทิศทาง
look and listen
look and listen
ฟังเทปแล้วพูดตาม / ตอบคำถาม
ทบทวน city map / แบบฝึกหัด