ภาษาอังกฤษ อ31101
Places and Directions การพูด-ถามเกี่ยวกับสถานที่ตามภาพ
คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทาง
คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทาง
คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทาง (ต่อ)
สนทนาเพื่อบอกตำแหน่งและทิศทาง
แบบฝึกหัด