ภาษาอังกฤษ อ31101
ทบทวนบทเรียน review 1 บอกเวลาในกิจวัตรประจำวัน
การบอกเวลา o’ clock / AM ./ P.M.
การบอกเวลา o’ clock / AM ./ P.M.
การใช้ Past , quarter past , half past
การใช้ to , quarter to
แบบฝึกหัดการบอกเวลา