ภาษาอังกฤษ อ31101
ทบทวนบทเรียน review 2-3 Present Simple Tense
โครงสร้างประโยค Present Simple
โครงสร้างประโยค Present Simple
กฎการใช้ Present Simple
Simple Present ของ Haveและ Be
Negative / Interrogativeและแบบฝึกหัด