ภาษาไทย ท31101
ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร/ สัตวาภิธาน ทดสอบเรื่องพหุบาทสัตวาภิธาน
ทบทวนเนื้อเรื่องพหุบาทสัตวาภิธาน
ทบทวนเนื้อเรื่องพหุบาทสัตวาภิธาน
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 15 ข้อ
เฉลยแบบฝึกหัด
แบบทดสอบ 10 ข้อ