ภาษาไทย ท31101
ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร/ สัตวาภิธาน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
อ่านเรื่อง พหุบาทสัตวาภิธาน และจับใจความสำคัญ
อ่านเรื่อง พหุบาทสัตวาภิธาน และจับใจความสำคัญ
หัวข้อต่างๆ ที่ต้องจับใจความสำคัญ
คำศัพท์