ภาษาไทย ท31101
นิราศเมืองแกลง/ นิดๆหน่อยๆ ทดสอบเรื่องนิราศเมืองแกลง
ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียน
ทำแบบทดสอบ ข้อ 1-10
ทำแบบทดสอบ ข้อ 11-20
เฉลยแบบทดสอบ