ภาษาไทย ท31101
นิราศเมืองแกลง/ นิดๆหน่อยๆ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
การจับใจความสำคัญตามหัวข้อที่กำหนด
การจับใจความสำคัญตามหัวข้อที่กำหนด
เฉลยแบบฝึกหัดการจับใจความสำคัญของเรื่อง
องค์ประกอบเรื่องสั้น การใช้เครื่องหมายต่างๆ