ภาษาไทย ท31101
นิราศเมืองแกลง/ นิดๆหน่อยๆ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
คำศัพท์
คำศัพท์
อ่านเนื้อเรื่อง ทำแบบฝึกหัด
การจินตนาการสร้างสรรค์เป็นภาพ
สรุปประโยชน์ และโทษของตัวละครในนิทาน