ภาษาไทย ท31101
นิราศเมืองแกลง/ นิดๆหน่อยๆ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทนำเรื่อง ฝึกจับใจความตามหัวข้อที่กำหนด
เฉลยแบบฝึกหัดในเรื่องประวัติผู้แต่ง
เฉลยแบบฝึกหัดในเรื่องลักษณะคำประพันธ์ จุดประสงค์ที่มาของเรื่อง