ภาษาไทย ท31101
นิราศเมืองแกลง/ นิดๆหน่อยๆ ทดสอบ เรื่องนิดๆ หน่อยๆ
สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
แบบทดสอบ 15 ข้อ (ปรนัย)
แบบทดสอบจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน