ภาษาไทย ท31101
บทละครรำเรื่องพระร่วง/ แม่ศรีเรือน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จับใจความสำคัญบทนำเรื่อง
เฉลยการจับใจความสำคัญบทนำเรื่อง