ภาษาไทย ท31101
บทละครรำเรื่องพระร่วง/ แม่ศรีเรือน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
คำศัพท์
คำศัพท์
อ่านบทละครรำเรื่อง พระร่วง ช่วงที่ 3
สรุปใจความสำคัญ