ภาษาไทย ท31101
บทละครรำเรื่องพระร่วง/ แม่ศรีเรือน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ จากเพลง
เนื้อเรื่องแม่ศรีเรือน และเนื้อเพลงแม่ศรีเรือน
เนื้อเรื่องแม่ศรีเรือน และเนื้อเพลงแม่ศรีเรือน
สรุปคุณลักษณะของแม่ศรีเรือน จากเพลง
นักเรียนรายงาน คุณลักษณะของแม่ศรีเรือน