ภาษาไทย ท31101
บทละครรำเรื่องพระร่วง/ แม่ศรีเรือน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
คำศัพท์
คำศัพท์
อ่านเรื่อง จับใจความสำคัญ และรายงานหน้าชั้นเรียน
เปรียบเทียบแม่ศรีเรือนอดีต กับ ปัจจุบัน
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง