ภาษาไทย ท31101
ผู้ชนะสิบทิศ/ พระยาพิชัยดาบหัก การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ จากเพลง
เพลงผู้ชนะสิบทิศ
เพลงผู้ชนะสิบทิศ
สรุปความหมายของเพลง ศึกษาบทนำ
ตัวละครสำคัญ สำนวนภาษาที่ปรากฏในเรื่อง
สรุปเนื้อเรื่อง