ภาษาไทย ท31101
ผู้ชนะสิบทิศ/ พระยาพิชัยดาบหัก การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
แบบฝึกหัดสำนวนจากเรื่อง
แบบฝึกหัดสำนวนจากเรื่อง
เฉลยแบบฝึกหัด
ครูสรุปเนื้อเรื่องช่วงที่ 2
นักเรียนสรุปเนื้อเรื่องช่วงที่ 2 ครูเพิ่มเติม