รายการเอกสาร


เอกสารประชาสัมพันธ์ ระบบ eDLTV

A1-1: กำหนดการประชุม

A1-2: เอกสารของวิทยากร อ.โสจิกานต์ สตาภรณ์ , อ.สงกรานต์ วีระเจริญกิจ, อ.จินตนา เวชมี

A2-1: การเสวนา “การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างผู้ผลิตครูและผู้ใช้ครู”

A2-2: รายชื่อโรงเรียน ทสรช.

A3-1: เอกสารโครงการ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”

A3-3: รูปแบบกิจกรรมที่เสนอให้ดำเนินการในการเข้าร่วมเป็น “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”

A3-4: (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ การเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน

A3-5: ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาโดย NECTEC และสนับสนุนให้หน่วยงานด้านการศึกษานำไปใช้

A4-1:
คู่มือการเขียน blog เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

A4-2: Account สำหรับ Login เพื่อเขียน blog ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ

A4-3: ขั้นตอนการให้บริการโรงเรียนที่ขอใช้ eDLTV

A4-4: แบบฟอร์มขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ eDLTVไปใช้สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา

A5-1: template แผนการดำเนินงาน

A5-2: template หลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ eDLTV

B1: คู่มือ eDLTV สำหรับผู้ใช้งาน

______________________________________

เอกสารแจกในห้องอบรมคอมพิวเตอร์

B2: คู่มือวิธีสร้างรายวิชาหรือชั้นที่ต้องการ

B3: คู่มือการสร้างบัญชีโรงเรียนที่ขอใช้ eDLTV (sch.bin)

B4: คู่มือการเตรียม Harddisk แบบ PC และการติดตั้งระบบ eDL-Square+eDLTV

B5: คู่มือการกำหนดข้อมูลโรงเรียน (Initial)

B6: คู่มือการสร้างสื่อสำหรับ instructor

B7: คู่มือดูแลระบบ