แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ eDLTV

 

1. VDO ที่เกี่ยวข้องกับ eDLTV.

 

2. Presentation.

  3. ตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมการค้นหาสื่อใน eDLTV
 

4. ตัวอย่างแผนการสอนของครูโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

 

5. ตัวอย่างกำหนดการอบรมที่จัดให้กับโรงเรียน

 

6. คู่มือ