ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)