ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)